Politika společnosti

Společnost Intesys s.r.o. byla založena v roce 2012. Sídlo společnosti je na adrese Hájecká 1303/6, 618 00 Brno. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76996.

Společnost realizuje technologické dodávky v oblastech dopravních a železničních staveb, pozemních staveb a v oblastech energetického a ekologického stavitelství s hlavním zaměřením na řízení technologických procesů. Společnost zajišťuje v rámci svých dodávek zejména:

  1. zpracování studií
  2. projekci
  3. výzkum a vývoj
  4. dodávky automatizační techniky
  5. realizaci SW řešení vč. SW projektů
  6. výrobu a montáž
  7. dodávky a inženýring řešení na klíč
  8. servis zařízení

Své služby společnost nabízí převážně na území České republiky. V rámci záruk poskytovaných svým zákazníkům se společnost řídí ve všech aspektech svých činností požadavky místní legislativy a požadavky integrovaného systému managementu, dle norem ISO 9001:2015 (Systémy managementu kvality – QMS), ISO 14001:2015 (Systémy environmentálního managementu – EMS), ISO 45001:2018 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – OHSMS) a ISO 27001:2013 (Systém managementu bezpečnosti informací – ISMS).

Vedení společnosti si uvědomuje význam všech svých zaměstnanců pro úspěšnou činnost společnosti a také z tohoto důvodu zabezpečujeme neustálé vzdělávání a další odborný růst zaměstnanců.

Společnost Intesys s.r.o. se zavazuje ke stálému zlepšování a zdokonalování integrovaného systému managementu, včetně realizace opatření k eliminaci nebo omezení dopadů environmentálních aspektů a prevence znečištění, k zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, k prevenci úrazů a odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP. Společnost se rovněž zavazuje k prevenci bezpečnostních událostí a incidentů v bezpečnosti informací. Dále se zavazuje k dodržování všech požadavků, které pro ni plynou z platné legislativy České republiky, ale i respektování oprávněných požadavků všech zainteresovaných stran.